رشته های آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی

متقاضیان آزمون ورودی دبیری و هنرآموزی می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دبیری، ازمفاد و شرایط آزمون مطلع گردند. هر ساله دفترچه همزمان با زمان ثبت نام در سایت سنجش در دسترس می باشد. داوطلبان حرفه دبیری به راحتی می توانند در این آزمون شرکت کنند البته پیش از ثبت نام بایستی، #ff00ff;">رشته های آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی آموزش و پرورش را در دفترچه مذکور چک کنند.

#800080;">تمامی رشته های مجاز آزمون استخدام دبیری و هنرآموزی در دفترچه ثبت نام دبیری نام برده شده است.

#0000ff;">رشته های آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی آموزش و پرورش 1403

شرکت در تمام آزمون های استخدامی دارای ضوابط و شرایطی می باشد که آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی نیز از این موضوع مستثنی نمی باشند. همانطور که بیان شد در وهله نخست، متقاضیان بایستی دفترچه مذکور را دانلود کرده و #800080;">تمامی رشته هایی که مجاز به ثبت نام در شغل دبیری و یا هنرآموزی هستند را چک کنند. داوطلبان آگاه باشند که بایستی مدرک آن ها با رشته مورد آزمون همخوانی داشته باشد. به طور کلی اگر رشته و مدرک فردی با #ff00ff;">رشته های آزمون دبیری و هنرآموزش آموزش و پرورش، متفاوت باشد، شخص مجاز به ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون نمی باشد.

 

 

 

منبع: رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دبیری

تاریخ : 13-2-2024 , 7:8  بازدید : 0